Algemene voorwaarden

Art. 1: Inleidende bepaling

ARTIKEL 1 INLEIDENDE BEPALING

Artikel 1, lid 1

In deze Reisvoorwaarden wordt verstaan onder:

a. Reisorganisator; degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen van te voren georganiseerde reizen aanbiedt.

b. Reisovereenkomst; de overeenkomst waarbij een reisorganisator zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten: vervoer; verblijf; een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt;

c. Reiziger; de wederpartij van de reisorganisator, of degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard, of degene aan wie overeenkomstig artikel 8 van deze voorwaarden, de rechtsverhouding tot de reisorganisator is overgedragen.

d. Boekingskantoor; het bedrijf dat tussen de reiziger en de reisorganisator bemiddelt bij het sluiten van de reisovereenkomst.

e. Werkdagen; de dagen maandag tot en met zaterdag, uitgezonderd erkende feestdagen.

f. Kantooruren; maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 17.30 uur, uitgezonderd erkende feestdagen.

g. Communicatiekosten; telefax-, telefoon-, telegram- en telexkosten.

Artikel 1, lid 2

Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten alsmede op overeenkomsten met betrekking tot eigen-vervoerreizen en pendelreizen per bus. De reisorganisator kan bedingen dat deze reisvoorwaarden ook van toepassing zijn op overeenkomsten met betrekking tot andere reizen, mits zulks in de publikatie wordt vermeld.

Artikel 1, lid 3
De bedragen in deze voorwaarden vermeld, gelden, voor zover van toepassing, inclusief BTW.

Art. 2: Totstandkoming en inhoud overeenkomst

ARTIKEL 2 TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST

Artikel 2, lid 1
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van de reisorganisator. De aanvaarding kan hetzij rechtstreeks, hetzij via bemiddeling van een boekingskantoor plaatsvinden.

Artikel 2, lid 2
Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 kantooruren na aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. Herroeping wegens correctie van fouten in de reissom berekening is toegestaan; herroeping wegens verhoging van de reissom dient te voldoen aan de vereisten van artikel 4.

Artikel 2, lid 3
De reiziger verstrekt het boekingskantoor of de reisorganisator voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Tevens vermeldt hij bijzonderheden omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door de reisorganisator. Indien hij in deze informatieplicht tekort schiet en dit tot gevolg heeft dat deze reiziger(s) door de reisorganisator van (verdere) deelname van de reis overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 lid 2 wordt uitgesloten, worden de in dat artikel bedoelde kosten aan hem in rekening gebracht.

Artikel 2, lid 4
Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. De (andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.

Artikel 2, lid 5
Indien de overeengekomen reis is opgenomen in een publicatie van de reisorganisator maken de hierin opgenomen gegevens mede deel uit van de overeenkomst. Indien de reisorganisator algemene voorbehouden in het algemeen gedeelte van het programma heeft opgenomen en deze in strijd zijn met de reisvoorwaarden, gelden de voor de reiziger meest gunstige bepalingen. Kennelijke fouten en vergissingen in een publicatie binden de reisorganisator niet. Op medische gronden kunnen afwijkingen van of toevoegingen aan de door de reisorganisator aangeboden reis worden verlangd (medische essenties). De reisorganisator zal een re‰le inspanning leveren teneinde hieraan gevolg te kunnen geven, tenzij dat in alle redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. Medische essenties behoeven de nadrukkelijke schriftelijke instemming van de reisorganisator. De reisorganisator heeft in dat geval het recht de volgende kosten in rekening te brengen: aan de afwijking of toevoeging verbonden organisatiekosten tot een bedrag van EUR 22,69 per boeking (bij eigen vervoerreizen EUR 11,34 per boeking indien korter dan 5 dagen of bij verblijf in Nederland); communicatiekosten; eventuele, door de bij de uitvoering van de reis betrokken dienstverleners in rekening gebrachte extra kosten. Indien de reisorganisator bereid is ook wijzigingsverzoeken op andere dan medische gronden (andere essenties) in behandeling te nemen, heeft hij het recht om de volgende kosten in rekening te brengen: de aan het verzoek verbonden organisatiekosten van EUR 27,23 per boeking (bij eigen vervoerreizen EUR 13,61 per boeking indien korter dan 5 dagen of bij verblijf in Nederland); communicatiekosten; eventuele, door de bij de uitvoering van de reis betrokken dienstverleners in rekening gebrachte extra kosten. Ook deze verzoeken behoeven de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de reisorganisator.

Artikel 2, lid 6
Indien, bij reizen waarin vervoer is begrepen, de reisduur in de publicatie is vermeld in dagen, zijn de dagen van vertrek en aankomst, ongeacht vertrek- en aankomsttijd, als gehele dagen gerekend. Voor vervoersonderdelen van de reis zullen vertrek- en aankomsttijden worden vermeld in de reisbescheiden. Deze tijden zijn definitief. De reisorganisator kan alleen om gerechtvaardigde redenen en binnen redelijke grenzen van deze tijden afwijken. In dat geval zijn de artikelen 11 en 12 niet van toepassing.

Artikel 2, lid 7
De reisorganisator draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.

Art. 3: Betaling

ARTIKEL 3 BETALING

Artikel 3, lid 1
Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een bedrag (aanbetaling) te worden voldaan dat gelijk is aan 50% van de totale overeengekomen reissom en dat tenminste EUR 45,38 per reiziger bedraagt, tenzij in de betreffende publicatie anders is aangegeven. In geval van eigen vervoerreizen is de aanbetaling bij het tot stand komen van de overeenkomst voor hotelaccommodatie hieraan gelijk.

Artikel 3, lid 2
Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de dag van vertrek (bij eigen vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) in het bezit zijn van het boekingskantoor. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij wordt daar door of namens de reisorganisator schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. De reisorganisator heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 9 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.

Artikel 3, lid 3
Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

Art. 4: Reissom

ARTIKEL 4 REISSOM

Artikel 4, lid 1
De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. Hierin zijn begrepen de diensten en voorzieningen in de publicatie vermeld.

Artikel 4, lid 2
De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze de reisorganisator bekend waren ten tijde van het in druk geven van de publicatie.

Artikel 4, lid 3
Zolang de reissom niet is voldaan, heeft de reisorganisator het recht om tot 20 dagen voor de aanvang van de reis de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde heffingen en de toepasselijke wisselkoersen. De reisorganisator zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend. Bedoelde wijzigingen zullen ook aanleiding geven tot verlaging van de reissom, tenzij dit, gelet op de daaraan verbonden kosten, in redelijkheid niet van de reisorganisator kan worden gevergd.

Artikel 4, lid 4
Na tijdige betaling van de gehele reissom zal de reisorganisator gedurende het tijdvak vanaf zes weken voor de dag van vertrek (bij eigen vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) de reissom niet wijzigen. Uitsluitend in geval van extreme verhoging van de brandstofkosten kan de reisorganisator tot 20 dagen voor de dag van vertrek van deze bepaling afwijken. De reisorganisator zal de reiziger aangeven op welke wijze de verhoging is berekend.

Artikel 4, lid 5
De reiziger heeft het recht een verhoging van de reissom als bedoeld in de beide vorige leden af te wijzen. Hij moet op straffe van verval van dit recht gebruik maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging. Indien de reiziger de reissomverhoging afwijst, heeft de reisorganisator het recht de overeenkomst op te zeggen. Hij moet op straffe van verval binnen 7 werkdagen na ontvangst door de reiziger van de mededeling over de verhoging van dit recht gebruik maken. Als dan heeft de reiziger recht op kwijtschelding of onmiddellijke restitutie van reeds betaalde gelden. De artikelen 11 en 12 zijn niet van toepassing.

Art. 5: Informatie

ARTIKEL 5 INFORMATIE

Artikel 5, lid 1
Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal door of vanwege de reisorganisator algemene informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de reiziger worden verstrekt. De reiziger zal zelf bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie inwinnen en tevens tijdig voor vertrek nagaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.

Artikel 5, lid 2
Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening, tenzij de reisorganisator heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgen en het ontbreken daarvan hem kan worden toegerekend of de reisorganisator tekort is geschoten in zijn in het volgend lid bedoelde informatieverplichting.

Artikel 5, lid 3
De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een toeristenkaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart.

Artikel 5, lid 4
In verband met tv rechten en andere competities kunnen wedstrijden worden verplaatst. De reiziger dient hiermee rekening te houden bij het boeken van een voetbalreis. De reiziger dient hiermee rekening te houden door zijn reisplannen zo af te stemmen dat er 36 uur voor en na de officiële wedstrijddatum en tijdstip de mogelijkheid is de wedstrijd bij te wonen.

Wanneer een wedstrijd is verplaatst, voor welke reden dan ook, naar een datum en tijd binnen 36 uur van de eerder officieel vastgestelde datum en tijd, zal soccertravel de reiziger de optie bieden de hotelovernachting te verplaatsen naar een voor de reiziger gunstiger datum en tijdstip. Deze verandering geldt alleen voor de hotelovernachting en er zal geen vergoeding plaatsvinden als de voetbalreis door de reiziger wordt geannuleerd..

ARTIKEL 6 REISBESCHEIDEN

De benodigde reisbescheiden zullen uiterlijk 7 dagen voor de dag van vertrek (bij eigen vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) in het bezit van de reiziger worden gesteld, tenzij deze termijn om gerechtvaardigde redenen moet worden overschreden.

Art. 7: Wijzigingen door de reiziger

ARTIKEL 7 WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER

Artikel 7, lid 1
Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger wijziging daarvan verzoeken. Tot 28 dagen voor vertrek (bij eigen vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door de reisorganisator worden bevestigd. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de reiziger de gewijzigde reissom conform de regeling van artikel 3 en onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien is hij gehouden de wijzigingskosten ad EUR 30,00 per boeking.

Artikel 7, lid 2
Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Afwijzing zal met redenen worden omkleed en de reiziger onverwijld worden meegedeeld. De reiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval is artikel 9 van toepassing. Bij uitblijven van een reactie van de reiziger op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd.

Artikel 7, lid 3
Vanaf 28 dagen voor de dag van vertrek (bij eigen vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) zal wijziging in het algemeen niet mogelijk zijn.

Art. 8: Indeplaatsstelling

ARTIKEL 8 INDEPLAATSSTELLING

Artikel 8, lid 1
Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden: de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen voor vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze indeplaatsstelling.

Artikel 8, lid 2
De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de in artikel 7, lid 1 bedoelde wijziging en communicatiekosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

Art. 9: Annulering door de reiziger

Artikel 9, lid 2 

Indien u de reis annuleert om welke reden dan ook, blijft u de reissom aan Soccertravel verschuldigd. Als agent van de Europeesche verzekering is het mogelijk om bij Soccertravel een reis/annuleringsverzekering af te sluiten en wij helpen u daar uiteraard graag bij. Mocht een wedstrijd door een wedstrijdverplaatsing, afgelasting of door een natuurramp/onmacht geen doorgang vinden, dan kunt u contact opnemen met Soccertravel. Zij zullen dan bij de Europeesche verzekering uw schade indienen en wanneer u in aanmerking komt voor volledige of gedeeltelijke vergoeding van de kosten deze aan u uitbetalen, mits hiervoor de geldende toeslagpremie is berekend en voldaan”.

 

Indien u niet kunt deelnemen aan een reis en de geboekte wedstrijd niet kunt bijwonen door een oorzaak die niet aan u zelf te wijten is, bijvoorbeeld door een vertraging/annulering van de vlucht door annulering verplaatsing van de wedstrijd binnen 36 uur van de oorspronkelijke datum, zal soccertravel u zoveel mogelijk behulpzaam zijn maar is niet verantwoordelijk voor de kosten.

 

Indien de wedstrijd wordt verplaatst helpt Soccertravel u bij het omboeken van de vlucht en/of zoeken naar een alternatief voor de wedstrijd. Eventuele extra hotelkosten in verband met extra overnachtingen die hiermee gepaard gaan, zullen voor uw eigen rekening zijn. Bij verplaatsing van de wedstrijd binnen die binnen 36 uur valt van de oorspronkelijke datum is soccertravel verplicht een accommodatie te verzorgen die binnen het reisschema van de reiziger valt. Soccertravel is niet verantwoordelijk voor extra kosten voor aanpassing van het reisschema van de reiziger.

 

Art. 10: Opzegging door de reisorganisator

ARTIKEL 10 OPZEGGING DOOR DE REISORGANISATOR

De reisorganisator heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijk ingang op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal, vermeld in de publicatie. De opzegging dient binnen de in de publicatie genoemde termijn en schriftelijk te geschieden. De artikelen 11 en 12 zijn niet van toepassing.

Art. 11: Wijziging, eventueel gevold door opzegging door de reisorganisator

ARTIKEL 11 WIJZIGING, EVENTUEEL GEVOLGD DOOR OPZEGGING DOOR DE REISORGANISATOR

Artikel 11, lid 1
De reisorganisator heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op één of meer wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de reisorganisator aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reisorganisator kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reisorganisator. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 12. Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in artikel 13. Indien de reisorganisator door de wijziging geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.

Artikel 11, lid 2
De reisorganisator moet de reiziger binnen 48 uur (2 werkdagen) nadat de gewichtige omstandigheden zijn ingetreden een wijzigingsvoorstel in de vorm van een alternatief aanbod voorleggen. Deze verplichting vervalt, indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger is toe te rekenen. De reiziger kan de wijziging(en) afwijzen.

Artikel 11, lid 3
Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en dient te worden bepaald naar de volgende omstandigheden die uit het vervangende aanbod moeten blijken: de situering van de accommodatie in de plaats van bestemming; de aard en klasse van de accommodatie; de faciliteiten die de accommodatie verder biedt. Bij even bedoelde beoordeling moet rekening worden gehouden met: de samenstelling van het reisgezelschap; de aan de reisorganisator bekende en door hem schriftelijk bevestigde bijzondere eigenschappen van de betrokken reiziger(s); de door de reiziger verlangde afwijkingen van het programma of toevoegingen daaraan, die door de reisorganisator schriftelijk voor akkoord zijn bevestigd; bij de aanmelding bekend gemaakte en daarbij vastgelegde persoonlijke omstandigheden, die door de reiziger(s) als van wezenlijk belang zijn opgegeven.

Artikel 11, lid 4
Indien het in lid 2 bedoelde aanbod van de reisorganisator door de reiziger wordt afgewezen of een dergelijk aanbod niet wordt gedaan, is lid 6 van toepassing.

Artikel 11, lid 5
De reisorganisator mag de overeenkomst ook op een niet wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld meegedeelde omstandigheden. In dat geval kan de reiziger de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.

Artikel 11, lid 6
De reiziger die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of het alternatieve aanbod ingevolge de vorige leden af te wijzen, moet dit binnen 3 werkdagen na ontvangst van het bericht over de wijziging kenbaar maken. In dat geval heeft de reisorganisator het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Hij moet op straffe van verval van dit recht gebruik maken binnen 7 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de wijziging door de reiziger. De reiziger heeft in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom (of, indien de reis reeds ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan) binnen 2 weken, onverminderd zijn eventuele recht op schadevergoeding als bedoeld in lid 7 van dit artikel.

Artikel 11, lid 7
In geval van opzegging op grond van het vorige lid vergoedt de reisorganisator de reiziger de door deze geleden schade, tenzij de opzegging het gevolg is van overmacht als bedoeld in artikel 12, lid 4, waaronder overboeking niet is begrepen.

Artikel 11, lid 8
Indien na vertrek van de reiziger(s) een belangrijk gedeelte van de diensten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet wordt verleend of de reisorganisator bemerkt dat hij in een belangrijk gedeelte van de diensten niet zal kunnen voorzien, zorgt de reisorganisator er voor dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op de continuering van de reis. Indien dergelijke regelingen onmogelijk zijn, of om deugdelijke redenen niet door de reiziger(s) worden aanvaard, verstrekt de reisorganisator de reiziger(s) een gelijkwaardig vervoermiddel, dat hem/hen terugbrengt naar de plaats van vertrek dan wel een andere met de reiziger(s) overeengekomen plaats van terugkeer. De uit deze wijziging voortvloeiende schade voor de reiziger is voor rekening van de reisorganisator, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 is toe te rekenen.

Artikel 11, lid 9
De reisorganisator is, onverminderd het bepaalde in artikel 15, lid 1, verplicht de reiziger te informeren over een door hem doorgevoerde wijziging in de vertrektijd. Deze verplichting geldt ten aanzien van de terugreis niet jegens reizigers die hebben geboekt voor uitsluitend vervoer en/of van wie het verblijfsadres niet bekend is.

Art. 12: Aansprakelijkheid en overmacht

 

Artikel 12, lid 1

Soccertravel verplicht zich tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die u op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. U dient zelf alle instructies, aanwijzingen en algemene voorwaarden (ofwel boekingsvoorwaarden) van Soccertravel en de door haar ingeschakelde hulppersonen en leveranciers na te leven.

8.2 Soccertravel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schadeclaims van welke aard dan ook indien:

A) de tekortkoming niet aan haar is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:

  • de tekortkoming toe te rekenen is aan u zelf; of
  • de tekortkoming niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of
  • de tekortkoming te wijten is aan een gebeurtenis die Soccertravel of degene van wiens hulp zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of
  • de tekortkoming te wijten is aan overmacht, zijnde abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden;

Artikel 12, lid 2
Onverminderd het bepaalde in de artikelen 10, 11, 13, 14 en 15 is de reisorganisator verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

Artikel 12, lid 3
Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen als bedoeld in artikel 17 lid 1.

Artikel 12, lid 4
Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de reisorganisator verplicht eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan hem is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat: de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger; of de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de reisorganisator of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 4 van dit artikel.

Artikel 12, lid 5
Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Art. 13: Hulp en bijstand

ARTIKEL 13 HULP EN BIJSTAND

Artikel 13, lid 1
De reisorganisator is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de reisorganisator, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem overeenkomstig het derde lid van artikel 12 is toe te rekenen. Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is de reisorganisator tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de reiziger.

Artikel 13, lid 2
Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor de reisorganisator bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht: voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf en repatriëringkosten.

Art. 14: Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid reisorganisator

ARTIKEL 14 UITSLUITING EN BEPERKINGEN AANSPRAKELIJKHEID REISORGANISATOR

Artikel 14, lid 1
Wanneer de reisorganisator op grond van artikel 12 aansprakelijk is voor de door de reiziger geleden schade, zal zijn aansprakelijkheid beperkt c.q. uitgesloten zijn overeenkomstig de ter zakengeldende internationale verdragen. Hij aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis en/of annuleringskosten verzekering.

Artikel 14, lid 3
Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van de reisorganisator voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de reisorganisator. In dat geval is zijn aansprakelijkheid onbeperkt.

Artikel 14, lid 4
De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van de reisorganisator gelden ook ten behoeve van werknemers van de reisorganisator, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.

Art. 15: Verplichtingen van de reiziger

ARTIKEL 15 VERPLICHTINGEN VAN DE REIZIGER

Artikel 15, lid 1
De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de reisorganisator ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger. Iedere reiziger dient zich uiterlijk 24 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij de reisleiding of de plaatselijke agent van de reisorganisator te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek.

Artikel 15, lid 2
De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door de reisorganisator van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien en voor zover de oorzaak van de uitsluiting de reiziger niet kan worden toegerekend, wordt hem restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan verleend.

Art. 16: Rente en incassokosten

ARTIKEL 16 RENTE EN INCASSOKOSTEN

De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens de reisorganisator heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand der vertraging. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde, met een minimum van EUR 45,38, tenzij dit bedrag, de incassowerkzaamheden in aanmerking nemende, onbillijk is.

Art. 17: Klachten

ARTIKEL 17 KLACHTEN

Artikel 17, lid 1
Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 12, lid 2, dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de betrokken dienstverlener, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis, moet deze onverwijld worden gemeld bij de reisleiding. Is deze niet aanwezig of bereikbaar, dan dient de reiziger onverwijld contact op te nemen met de reisorganisator op de door deze voorgeschreven wijze. De communicatiekosten worden door de reisorganisator vergoed, tenzij blijkt, dat deze redelijkerwijs niet hadden behoeven te worden gemaakt.

Artikel 17, lid 2
Als de tekortkoming ook dan nog niet tot tevredenheid is opgelost en aanleiding geeft tot een klacht, dient de reiziger deze zo spoedig mogelijk schriftelijk te melden bij de reisleiding (klachtenrapport) of, indien dit onmogelijk is, bij de reisorganisator. Als een klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na terugkeer in Nederland schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij het boekingskantoor. Als de klacht niet de uitvoering maar de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze binnen één maand na kennisname door de reiziger van de feiten, waarop de klacht betrekking heeft, bij het boekingskantoor te worden ingediend.

Artikel 17, lid 3
Ter zake Soccertraval optredende in het kader van de hoedanigheid van Tussenpersoon. Sublid 3.1 Klachten over een door FC voetbalreizen gedane reservering kunnen uiterlijk één maand na afloop van de gereserveerde dienst, of als de reis (vervoer en/of verblijf) c.q. het congres c.q. het evenement geen doorgang heeft gevonden, tot een maand na de oorspronkelijke vertrekdatum c.q. verblijfdatum c.q. congresdatum c.q. evenementdatum, bij Soccertravel worden ingediend. Sublid 3.2 Klachten over de door FC voetbalreizen verschafte adviezen en informatie, moeten binnen één maand na kennisname door de Opdrachtgever van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, doch in ieder geval binnen één jaar na het advies of verstrekte informatie, schriftelijk en gemotiveerd bij Soccertravel worden ingediend.

Artikel 17, lid 4
Ter zake Soccertravel optredende in het kader van de hoedanigheid van Reisorganisator (in de zin van artikel 7:500 e.v. BW), in welk geval er dus sprake dient te zijn van een Reisovereenkomst (in de zin van artikel 7:500 e.v. BW). Sublid 4.1 Indien de Overeenkomst niet wordt uitgevoerd overeenkomstig de verwachtingen die de Opdrachtgever c.q. Reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de Opdrachtgever c.q. Reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen. Sublid 4.2 Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst, dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de betrokken Dienstverlener, zodat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet dit onverwijld worden gemeld bij de reisleiding en bij gebreke daarvan aan Soccertraval Sublid 4.3 Als de tekortkoming ook dan nog niet tot tevredenheid is opgelost en aanleiding geeft tot een klacht, dient de Opdrachtgever c.q. Reiziger deze zo spoedig mogelijk schriftelijk te melden bij de Reisleiding of, indien dit onmogelijk is, bij Soccertravel Sublid 4.4 Als een klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis c.q. het congres c.q. het evenement schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Soccertravel Sublid 4.5 Als de klacht niet de uitvoering maar de totstandkoming van een Overeenkomst betreft, dient deze binnen één maand na kennisname door de Opdrachtgever c.q. Reiziger van de feiten, waarop de klacht betrekking heeft, bij te worden ingediend.

Art. 18: Verzenden

ARTIKEL 18 VERZENDEN

Na betaling van de overeenkomst zal de bestelling, indien niet anders aangegeven, maximaal 5 werkdagen voor aanvang van het evenement worden verzonden via DHL Express. Alle zendingen binnen Europa worden de dag na verzending aan de klant aangeboden. Indien de DHL medewerker niet in staat is de zending persoonlijk af te leveren zal deze een schriftelijke notificatie achterlaten waarop een nummer staat waarnaar men kan bellen voor een aflever afspraak. Als er geen contact met DHL wordt opgenomen zal DHL de volgende dag nogmaals de bestelling aanbieden. Hierna zal de bestelling na twee dagen retour worden gezonden. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de kosten van het retour zenden. Deze kosten bedragen minimaal EUR 50,-. De opdrachtgever blijft verplicht de factuur te voldoen. Soccertravel is niet aansprakelijk voor eventuele misstanden met betrekking tot deze dienst. Bestellingen kunnen niet worden afgeleverd op een postbus adres daar er altijd getekend moet worden.